Przepisy i normy głośności

Zarządcy budynków najczęściej  określają w jaki sposób można montować jednostkę zewnętrzną oraz wewnętrzną, a także jaka jest dopuszczalna głośność pracy urządzenia „klimatyzatora”. Zazwyczaj regulaminy spółdzielni lub wspólnot powołują się na Rozporządzenie z 14 czerwca 2007, które określa, że poziom hałasu emitowany przez urządzenia nie może przekraczać 55 dB w ciągu dnia oraz 45 dB w nocy. Niestety często nikt nie wie w jakich warunkach musi nastąpić pomiar i gdzie powinno znajdować się urządzenie mierzące. Istotą sprawy jest sprawdzenie czy natężenie dźwięku klimatyzatora lub innego urządzenia nie przekracza 40dB w dzień i 30dB w nocy, pomiar wykonuje się w zamkniętym pomieszczeniu  w którym przebywa lokator z wyłączeniem wszystkich dźwięków zewnętrznych. My zapewniamy że sprzedawane przez nas klimatyzatory marek Japońskich spełniają wszystkie wymagane normy hałasu i PZH.

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – gdzie podane są dopuszczalne poziomy hałasu w zależności od rodzaju terenu;
  • Dz.U. 2014 poz. 112 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku;
  • Dz.U. 2012 poz. 1109 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku;
  • PN-87/B-02151/02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – gdzie podane są dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi;
  • Norma obowiązująca na podstawie §326 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
  • Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz.U. 2015 poz.1422 oraz ze zmianą z 14.11.2017 r. Dz.U. 2018 poz.2285 wraz z wykazem Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu.